Tatalović nekretnine
nekretnine Čačak

Brza pretraga nekretnina

O nama


Agencija „TATALOVIĆ NEKRETNINE Čačak “ je registrovana za poslove posredovanja u prometu nepokretnosti, sa višegodisnjim iskustvom i sa svojim sedištem – poslovnim prostorom u strogom centru grada koji je isključivo u funkciji rada sa Vama. Osim direktnog telefonskog kontakta u poslovnim prostorijama ce Vas primiti agenti prodaje i dati Vam savet ili Vam prezentovati deo svoje ponude. Agencija „TATALOVIĆ NEKRETNINE“ posluje po čvrstim, jasnim i preciznim pravilima poslovanja, ima unapredjen kvalitet usluga za svoje klijente i stručno osposobljene agente kao garancija ozbiljnosti i najvišeg nivoa profesionalizma. Negujući medjusobnu saradnju sa drugim agencijama a u cilju unapredjenja sopstvene delatnosti, spremni smo da odgovorimo svim Vašim zahtevima. Dakle, efikasnost i najviši kvalitet usluge.
Za pravni deo posla angažujemo ugledne advokate kao garanciju Vaše pravne sigurnosti.
Kod nas Vas čeka velika ponuda nekretnina na tržištu, najbolji marketing i najbolja zastupljenost na svim medijima. Najveća ponuda kupaca i investitora. I naravno, potpuna diskrecija.


Naše osnovne usluge

 • PRODAJEMO – KUPUJEMO KORIŠĆENE STAMBENE JEDINICE
 • MENJAMO STARE STAMBENE JEDINICE ZA NOVE
 • PREZENTUJEMO I DISTRIBUIRAMO NOVOIZGRADJENE STANOVE
 • PROJEKTUJEMO, INVESTIRAMO, ADAPTIRAMO, GRADIMO
 • PRONALAZIMO NOVE LOKACIJE ZA IZGRADNJU

U osnovne usluge Agencije „TATALOVIĆ NEKRETNINE Čačak “ naročito spadaju:

 • Razgledanje nekretnine
 • Mišljenje o tržišnoj vrednosti i šansama na tržištu nekretninama
 • Pregovori i dovodjenje u vezu sa ozbiljnim kupcima
 • Prezentacija nekretnine kupcima
 • Prezentacija na web stranicama
 • Pregled vlasničke dokumetacije
 • Pregovori i priprema za zaključenje Ugovora o kupoprodaji i drugih ugovora iz prometa nekretnina
 • Izrada ugovora u saradnji sa Advokatskim kancelarijama
 • Primopredaja poseda
 • Uključivanje drugih stručnjaka po potrebi, geometara, gradjevinaca i drugih.

SPROVODJENJE UGOVORENIH OBAVEZA

U sprovodjenju ugovornih obaveza agencija će posebno: nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla; dati mišljenje o tržišnoj vrednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom; upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine; obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla; izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama; upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreskim i drugim obavezama koje iz njega proizlaze iz pravnog posla; obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove; omogućiti pregled nekretnina; posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao; čuvati lične podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu; obavestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

OSNOVNA PRAVILA POSLOVANJA

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine; organizovao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nekretnine Agencija je dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebnog ovlašćenja. Ako povredi svoju obavezu čuvanja poslovne tajne, agencija je obavezna oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpele. Ne smatra se da je povređena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite agencija otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo preko potrebno da bi agencija ispunila svoju obavezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

Etička načela

Svi zaposleni u Agenciji „TATALOVIĆ NEKRETNINE Čačak“ su obavezni poštovati temeljna etička načela, čime se isključuju radnje koje bi mogle štetiti drugim agencijama i to posebno: iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informisanja s namerom licne promocije, a na štetu drugih agencija.